Home / Milieuadvies / Bodemonderzoek / Kappen van een bos

Milieuadvies nodig?

Contacteer ons

Kappen van een bos

Kappingen in het kader van een goedgekeurd bosbeheerplan kunnen uitgevoerd worden zonder vergunning. Voor alle andere kappingen dient een machtiging aangevraagd te worden bij het Agentschap voor Natuur en Bos. 

Kapmachtiging

Is het kappen van bomen noodzakelijk om uw bos te beheren en staat de kapping van de bomen niet in een goedgekeurd beheerplan, dan dient u te beschikken over een kapmachtiging. Indien u een boom dient te kappen om veiligheidsredenen of door ziekten dan bent u enkel verplicht hiervan een melding te doen. Een kapmachtiging kan digitaal ingediend worden. Het Agentschap Natuur en Bos zal binnen de 60 dagen beslissen of een kapping is toegestaan en zal binnen deze termijn ook een plaatsbezoek uitvoeren. Indien u alle bomen wenst te rooien, zal een totale heraanplant noodzakelijk zijn. Anders is de kaalkap van het bos gerelateerd aan ontbossing. 

Ontbossing

Hoewel een stedenbouwkundige vergunning kan aangevraagd worden volgens het VCRO voor ontbossing, stelt het Bosdecreet principieel dat ontbossing verboden is. Voor twee uitzonderingen dient u geen vergunning aan te vragen: 

  • Ontbossing in een Vlaams of erkend natuurreservaat in uitvoering van een goedgekeurd natuurbeheerplan en noodzakelijk voor de realisatie van vastgestelde instandhoudingsdoelstelling op basis van het Natuurdecreet;
  • Een rooiing van een bos binnen 22 jaar na de aanplanting of spontane bebossing. Indien het gaat over een rooiing van houtachtige gewassen in agrarisch gebied, dan bedraagt de termijn 3 jaar na de laatste exploitatie. 

In afwijking op het principieel verbod op ontbossing kan u toch steeds een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen verkrijgen: 

  • voor werken van algemeen belang; 
  • voor ontbossing of verkavelingen in woon- of industriegebied en daarmee gelijkgestelde gebieden;
  • voor de uitvoerbare delen in een niet-vervallen verkaveling;
  • in functie van vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen voor een speciale beschermingszone, in uitvoering van een goedgekeurd natuurbeheerplan. 

Om een vergunning te kunnen verkrijgen, dient u steeds rekening te houden met de zorgplicht en dus de compensatieplicht. 

Gerelateerde blogberichten

Nieuwe hemelwaterverordening 2023

De nieuwe Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening Hemelwater treedt in werking op 2 oktober 2023. Hierbij denken we aan de grotere projecten die al in ontwikkeling zijn en pas na 2 oktober zullen ingediend worden. Bij de opmaak van het project kan hier dan ook best al rekening mee gehouden worden.

Lees meer

Materialeninformatiesysteem - MATIS

Aan de hand van het registratiesysteem MATIS worden zowel inzamelaars als verwerkers door de OVAM aangezet om alle in- en uitgaande afval- en materialenstromen te gaan rapporteren. Vanaf 8 januari 2024 worden er bepaalde wijzigingen doorgevoerd.

Lees meer