Home / Milieuadvies / Natuurtoets

Natuurtoets

Bedrijven die gelegen zijn nabij een Habitatrichtlijngebied of Vogelrichtlijngebied (Natura 2000 - SBZ), dienen te kunnen aantonen dat hun project of activiteit geen betekenisvolle aantasting veroorzaakt bij de natuurlijke kenmerken van de betrokken SBZ. Meer concreet moeten de emissies (verzuring, vermesting, fijn stof, ...)  beperkt blijven tot het aanvaardbare niveau voor het milieu alsook het effect op de waterhuishouding, bodem, ... dient hierin onderzocht te worden.  

Voorgaande wordt aangetoond aan de hand van een passende beoordeling. In het kader van de S-IHD-besluiten en de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) moet de impact op vlak van stikstofneerslag van een exploitatie op de instandhoudingsdoelstellingen of Europese natuurdoelen in kaart gebracht worden. Indien uw bedrijf gelegen is nabij of in een VEN-gebied dient een verscherpte natuurtoets opgemaakt te worden waarin aangetoond wordt dat uw project geen onvermijdbare of onherstelbare schade kan veroorzaken aan het VEN-gebied.  

Na een onderling overleg met u als exploitant, helpen wij u graag verder in het zoeken naar de gepaste maatregelen die zowel voor uw bedrijf als voor de omgeving de beste oplossing kunnen bieden voor de verdere toekomst.

Contacteer ons

Gerelateerde blogberichten

Nieuwe hemelwaterverordening 2023

De nieuwe Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening Hemelwater treedt in werking op 2 oktober 2023. Hierbij denken we aan de grotere projecten die al in ontwikkeling zijn en pas na 2 oktober zullen ingediend worden. Bij de opmaak van het project kan hier dan ook best al rekening mee gehouden worden.

Lees meer

Materialeninformatiesysteem - MATIS

Aan de hand van het registratiesysteem MATIS worden zowel inzamelaars als verwerkers door de OVAM aangezet om alle in- en uitgaande afval- en materialenstromen te gaan rapporteren. Vanaf 8 januari 2024 worden er bepaalde wijzigingen doorgevoerd.

Lees meer

Advies nodig in kader van de natuurtoets?

Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op en we helpen u graag verder!