Home / Omgevingsvergunning / Omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging

Omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging

Voor het kappen van struiken of bomen kan het zijn dat u verplicht bent om een vergunning voor een vegetatiewijziging en/of een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen. Dit wordt onder meer bepaald door de ligging van de percelen volgens het gewestplan, de diameter van de boom, de afstand tot een vergund gebouw, de ligging in natuurgebied, ... 

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) stelt dat een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen noodzakelijk is voor: 

  • Ontbossing
  • Het kappen van hoogstammige bomen buiten bosverband als deze bomen op 1 m hoogte een omtrek van minstens 1 m hebben 
  • Aanmerkelijke reliëfwijzigingen waarbij de aard of de functie van het terrein wijzigt. 

Voor sommige handelingen waaronder het uitgraven van een poel van maximaal 100 m² in functie van natuur- of landschapsbeheer bent u vrijgesteld van een stedenbouwkundige vergunning. Echter kan het zijn dat u een omgevingsvergunning voor de wijziging van vegetatie dient aan te vragen. Ook hierbij zijn bepaalde handelingen vrijgesteld waaronder werkzaamheden die gesitueerd zijn in een huiskavel van maximum 3 ha. 

Bij het uitvoeren van een vegetatiewijziging is het belangrijk om in acht te houden dat er geen vermijdbare schade mag ontstaan. Indien er toch schade wordt aangebracht dan zal herstel steeds noodzakelijk zijn (vb. heraanplant bomen). Aan de hand van een beschrijvende nota en bijkomende informatie wordt bepaald of de toegebrachte schade minimaal is en of de vergunning al dan niet verleend kan worden. 

Onderstaand vindt u meer informatie over het wijzigen van kleine landschapselementen (KLE zoals bermen, bomen, knotbomen, hagen, bomenrijen, poelen, ...), vegetaties (zoals historisch permanent grasland, bos, heide, ...) en ontbossing.  

Gerelateerde blogberichten

Nieuwe hemelwaterverordening 2023

De nieuwe Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening Hemelwater treedt in werking op 2 oktober 2023. Hierbij denken we aan de grotere projecten die al in ontwikkeling zijn en pas na 2 oktober zullen ingediend worden. Bij de opmaak van het project kan hier dan ook best al rekening mee gehouden worden.

Lees meer

Materialeninformatiesysteem - MATIS

Aan de hand van het registratiesysteem MATIS worden zowel inzamelaars als verwerkers door de OVAM aangezet om alle in- en uitgaande afval- en materialenstromen te gaan rapporteren. Vanaf 8 januari 2024 worden er bepaalde wijzigingen doorgevoerd.

Lees meer